https://kaparoz.com adresinde yayın yapan kaparoz.com adlı bu siteye katılan, kullanan, yazı, eposta, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi materyal alıp gönderen kişi ve kuruluşlar aşağıdaki koşulları okumuş ve kabul etmiş sayılırlar.

Genel İlkeler

  • kaparoz.com bir haber sitesi değil, mizah sitesidir. Sitede yer alan yazı, yorum, eleştiri, haber, görsel ve diğer tüm içerik kurgudur.
  • kaparoz.com’da yer alan yazılar, genel anlamda bir eleştiri içerse de, doğrudan bir kişiyi, topluluğu, zümreyi, siyasal partiyi, derneği, şirketi, markayı hedef almamaktadır. Bu yönde kurulacak benzerliklerin tümü rastlantısaldır.
  • kaparoz.com, siyasi partilerden, şirketlerden ve devlet kurumlarından bağımsız olarak ve kamu yararını gözeterek yayın yapmaktadır.

1. KİŞİSEL BİLGİLER VE ERİŞİM
1.1. Üye, kullanıcı ve yazarlar kendisinden istendiği takdirde, kimlik bilgileri, telefon bilgileri, tebligat adresi, yazışma adresi, e-posta, telefon, IP numarası gibi her türlü bilgiyi gerçeğe uygun bir şekilde vermek yükümlülüğündedir. Üye, kullanıcı ve yazarlar, ödeme yapmalarının gerekmesi halinde gerektiğinde kredi kartı bilgilerini de internet yoluyla vereceklerini ya da internet üzerinden ödeme yapacaklarını, bu durumda işlemin güvenli gerçekleşmesinin sorumluluğunun kendilerinde olduğunu kabul ederler.
1.2. Üye, kullanıcı ve yazarlar web sitesi üzerinden yürütülen tüm faaliyetlerden yasalar gereğince temyiz kudretini haiz reşit kişilerce yapılması gereken işlem ve faaliyetlerin ancak kanunen reşit sayılan kişiler (18 yaşından büyük olma koşulu başta olmak üzere) tarafından yapılabileceğini, reşit olmayan kişilerin (18 yaşından küçükler başta olmak üzere) ancak yasal temsilcileri aracılığıyla işlem yapabileceğini, aksi halde kaparoz.com ve yöneticilerinin hiçbir sorumluluğu olmayacağını bildiklerini kabul ve taahhüt ederler.
1.3. Üye, kullanıcı ve yazarlar, siteye girmek ve bağlanmak için gerekli ekipman veya yardımcı servisleri edinmekten ve bunları korumaktan sorumludur. Üye, kullanıcı ve yazarlar, servislerin kullanımı için gerekli modemleri, bilgisayar donanımlarını, yazılım ve uzun ya da kısa mesafe telefon servislerini, herhangi bir sınırlama olmadan, bilimum gerekli cihaz ve ekipmanı bulundurmakla yükümlüdür. Kullanıcı bu ve benzer ekipmanların veya yardımcı servislerin, ‘Servis’lerle uyumlu olması güvencesinden sorumludur.

2- ÜYE, KULLANICI ve YAZARLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
2.1 Üye kullanıcı ve yazarlar, kaparoz.com’un bir haber sitesi değil, mizah sitesi olduğunu, sitede yer alan yazı, yorum, eleştiri, haber, görsel ve diğer tüm içeriği kurgu olduğunu bilir ve kabul ederler. kaparoz.com’da yer alan yazıların, genel anlamda bir eleştiri içerse de, doğrudan bir kişiyi, topluluğu, zümreyi, siyasal partiyi, derneği, şirketi, markayı hedef almadığını ve bu yönde kurulacak benzerliklerin tümüyle rastlantısal olacağını, kaparoz.com’un siyasi partilerden, şirketlerden, devlet kurumlarından ve tüm güçlerden bağımsız olarak, kamu yararını gözen bir anlayışla yayın yapmakta olduğunu bilir ve kabul ederler.
2.2. Üye, kullanıcı ve yazarların sitede beyan edeceği her türlü fikir ve düşünce tamamen kendi kişisel görüşüdür ve sadece kendisini bağlar. Siteye yazı gönderen, yorum yapan ve başka her türlü içeriği sağlayan kişilerin, toplum zararına, genel ahlaka ve yasalara aykırı içerikleri siteye yüklemeleri durumunda oluşacak tüm zarardan kendileri sorumludur. Tehdit, taciz, hakaret ve nefret söylemi içeren görüş ve düşünceler, fark edildiğinde, site yönetimince siteden kaldırılır.
2.3. Üye, kullanıcı ve yazarlar, T.C. Anayasası, Türk Ceza Kanunu ve ilgili özel kanunlar nedeniyle suç sayılan ve tazminat gerektiren kamu güvenliği, milli birliği bozucu, genel ahlaka, kamu çıkarlarına ve temel hak ve özgürlüklere aykırı eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi hususların sitede yer alamayacağını, bunu bildiklerini, aksi halde kişisel olarak bizzat sorumlu olacaklarını peşinen kabul ederler. Aksi halde kaparoz.com yönetiminin bu nedenle muhatap olacağı her türlü talebi karşılamak ve ödemek zorunda kalacağı para cezaları dahil her türlü tazminatı kaparoz.com yönetimine ödemekle yükümlüdür.
2.4. Üye, kullanıcı ve yazarlar, kaparoz.com kapsamında doğrudan veya dolaylı olarak reklam ve tanıtım, ticari amaçlı mobil ve interaktif uygulamalar yapamaz.
2.5. Üye, kullanıcı ve yazarlar, diğer Üye, kullanıcı ve yazarların (bireyler ya da kuruluşlar) özel, gizli programlarına, dosyalarına, bilgilerine ya da benzer nitelikte içeriğe sahip alanlarına izinsiz olarak ulaşmamayı, bunları kullanmamayı kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde bunlardan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk Üye, kullanıcı ve yazarların kendisine aittir.
2.6. Üye, kullanıcı ve yazarlar, kaparoz.com yönetiminin bir bildirim, uyarı, ihtara dayalı olarak ya da olmayarak Üye, kullanıcı ve yazarlar tarafından yüklenen, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi materyali siteden çıkarabileceği gibi gerektiğinde erişimi engelleyebileceğini kabul ve taahhüt eder. Üye, kullanıcı ve yazarlar kaparoz.com yönetiminin her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verilen hizmeti ve materyali sürekli veya geçici olarak durdurmak veya iptal etmek hakkını kabul eder.
2.7. Üye, kullanıcı ve yazarlar, başkalarının web sitesini kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı etkinliklerde bulunamaz, sunucuları ya da veri tabanlarını otomatik programlarla aşırı yükleyip kilitleyemez. Aksi takdirde bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluk üye, kullanıcı ve yazarlara ait olacaktır.
2.7. Üye, kullanıcı ve yazarlar, hakaret ve taciz, pornografi, yasaklanmış olan kumar, oyun bahis vs, satışı veya kullanımı reçeteye bağlı her türlü ilaç ile uyuşturucu madde kapsamına giren ve bağımlılık yaratan bilumum maddelerin tanıtımı, satışı, pazarlaması, tavsiyesi mahiyetindeki materyalin, her türlü insan veya hayvan yaralama, öldürme, parçalama, vahşet, kısaca insan psikolojisi açısından ciddi sakıncalar içeren silah, patlayıcı madde dâhil her türlü materyalin, hak sahipliğini veya yetki belgesini ispat edemedikleri materyalin hiçbir uyarı olmaksızın silineceğini kabul etmektedirler.
2.8. Üye, kullanıcı ve yazarlar, kişisel bilgilerine her zaman ulaşabilir ve onları güncelleyebilir. Bunların içerisinde, e-posta / e-mail adresi ve şifre mevcuttur. Bunların yanı sıra Üye, kullanıcı ve yazarlar yayınladıkları eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınaî eserleri silme yetkisine de sahiplerdir. Silinen veri ve materyal kaparoz.com tarafından kullanılmayacağı gibi gelecekte üçüncü kişilere de devredilmez. Ancak bu korumadan yararlanabilmek için üye ve kullanıcının silmek istediği öğenin 3. kişilere devri ve umuma arzından önce silinmesi zorunludur. Aksi halde kaparoz.com ve yöneticilerinin kontrol, geri alma, silme, sildirme denetim ve sorumluluğu söz konusu olamaz.
2.9 Üye, kullanıcı ve yazarların kaparoz.com’a gönderdikleri içerikler için telif ödemesi yapılmaz. Editörler, site üzerinden gönderilen içerikleri yayımlamak zorunda değildir. Editörler, kendilerine gelen içerikler üzerinde değişiklikler yapabilir, bir bölümünü yayımlayabilir veya tümüyle yayımlanmaması yönünde karar verebilirler. Site editörleri yayımlama/yayımlamama kararını karşı tarafa bildirmek zorunda değildir. Üye, kullanıcı ve yazarlar, yayımlanan veya yayımlanmayan içeriklerinden dolayı herhangi bir zarara uğradıklarını ileri süremezler.

3- YASAL SORUMLULUK
3.1. Üye, kullanıcı ve yazarlar, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, şarkı, melodi, yorum gibi fikri eserlerin kendisine ait olduğunu veya onları yetkili olarak kullanma, yayma, umuma arz etme, ticaret mevkiine koyma vs. konularda yetkisi olduğunu, aksi durumlarda kaparoz.com sitesi ve yetkililerine yönelecek her türlü takip ve talepten bizzat sorumlu olduklarını kabul ve beyan ederler.
3.2. Üye, kullanıcı ve yazarlar, ifşa edilen eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, çizgi, söz, yorum gibi materyalin niteliğinden ve içeriğinden resmi kurum, kuruluşlar, üçüncü kişiler yanında kaparoz.com yönetimine karşı da münferiden sorumludur.
3.3. Üye, kullanıcı ve yazarlar, servisleri kullanmaya ve siteye giriş yapmaya yasal olarak yetkili olduklarını ve servislerin seçiminde, servislerin kullanımında ve siteye girişlerinde her türlü sorumluluğu üstlendiklerini, herhangi bir engelin olmadığını beyan ve teyit ederler. Üye, kullanıcı ve yazarlar bu taahhütlerini yerine getirseler dahi erişimlerinin kaparoz.com yönetimi tarafından engellenebileceğini kabul ve taahhüt ederler.

4- YASAL İZİN
4.1. Üye, kullanıcı ve yazarlar; kendilerine ait olduklarını taahhüt ettikleri ve bu taahhütlerinin gerçeğe aykırı olmasından sorumlu oldukları, internet ortamında ifade ettikleri, yükledikleri tüm düşüncelerin, eylem, yazı, video, fotoğraf, slogan, resim, karikatür, şarkı, melodi, görüntü, çizgi, söz, yorum gibi tüm fikri ve sınai eserlerle ilgili olarak Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu’nun (FSEK) 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde düzenlenen temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve/veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali hakları kendilerine ait olan ve/veya hak sahiplerinden ve bağlantılı hak sahiplerinden devraldıkları tüm hakları, tüm dünyada müzik kasetlerine, compact disklere, MP3 ve diğer ses ve/veya görüntü taşıyıcılarına ve ileride geliştirilecek ses ve / veya görüntü taşıyıcılarına kayıt ederek çoğaltma, yayma, piyasaya arz etmek, temsil, kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda ve radyoda yayın haklarını, söz konusu ses ve / veya görüntü kayıtlarını; internet, mobil ve benzeri bilgisayar ortamlarında, IVR (İnteractive Voice Responce), GSM ortamlarında (cep telefonu melodisi vb.) çoğaltma, yayma, piyasaya arz etme ve temsil haklarını, söz konusu ses ve / veya görüntü kayıtlarını video klip olarak işleme, yayma, çoğaltma, temsil ve kablo, uydu, karasal, dijital, analog, şifreli ve diğer şekillerde ve ileride geliştirilecek diğer yollarla televizyonda yayın hakları ve yöntemleri başta olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere ilerde üretilecek tüm yöntem ve şekillerle ilgili olarak FSEK’in 21. maddesinde yazılı işleme, 22. maddesinde düzenlenen çoğaltma, 23. maddesinde düzenlenen yayma, 24. maddesinde düzenlenen temsil ve 25. maddesinde düzenlenen her türlü işaret, ses ve / veya görüntü nakline yarayan vasıtalarla umuma iletim mali haklarının 3. kişilere devredilebilecek şekilde, yer, süre ve sayı sınırlaması olmaksızın devrettiklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.
4.2. kaparoz.com sitesinde yayınlanan her türlü görsel, yazı, fotoğraf, video, ses, bilgi ve belgelerin tüm hakları saklı olup herhangi bir şekilde izinsiz olarak kopyalanamaz, üzerinde değişiklik yapılamaz, kiralanamaz, ödünç verilemez, iletilemez ve başka bir yerde yayınlanamaz. Üye, kullanıcı ve yazarlar, kaparoz.com sitesinde izledikleri, elde ettikleri, download ettikleri materyal ve verilerin bireysel amaçlar dışında kullanılamayacağını, ticarete konu yapılamayacağını, başka bir yerde yayınlanamayacağını, 3. kişilere devredilemeyeceğini, stok, arşiv yapılarak kullandırılamayacağını; özetle sitede belirlenen koşullar ve izin dışında kullanılamayacağını, kullandırılamayacağını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

5- MAHREMİYET
5.1 kaparoz.com servisleri, sisteme bağlanan kullanıcılarının IP adreslerini kaydetmektedir. Bu bilgiler gerek sistem güvenliği, gerekse olası kullanıcı sorunlarının çözümünde anahtar bilgiler olup, kullanıcı kişisel bilgileriyle ilişkili değildir.
5.2 Kullanıcının iletişim bilgileri gerektiği zaman kullanıcıya ulaşılmasını sağlar. Üyeliğin onaylanması, ve üyelikle ilgili bilgi değişikliklerinin onaylanması e-posta / e-mail ile gönderilen mesajlar sayesinde gerçekleşir. kaparoz.com kullanım koşulları ile tespit ettiği sınırları aşmamak şartıyla, üyelerine gerekli olduğu zaman e-posta / e-mail ile mesaj gönderir.
5.3. Kural olarak site ile üye, kullanıcı ve yazarlar arasındaki her türlü yazışma, kişisel bilgiler vs. sır niteliğindedir ve ifşa edilmez. Bu durum sadece yasal zorunluluk bulunması hallerinde ihlal edilebilecek olup, bu ihlal hukuka aykırı olmayacağı gibi hukuksal bir sorumluluk da doğurmaz. Ancak bu durumda bile hak sahibinin mağduriyetinin sınırları mümkün olduğunca dar tutulmaya çalışılacaktır.

6- GÜVENLİK
6.1. kaparoz.com sistemleri güvenlik için gerekli tedbirleri almaya özen göstermiştir. Bütün kullanıcı hesapları şifre ile korunmaktadır. Üye, kullanıcı ve yazarların, şifrelerini unutması durumunda e-posta / e-mail adreslerine yeni şifreleri gönderilecektir. Güvenlik nedeniyle, şifreler kullanıcının kayıtlı olduğu e-posta / e-mail adresi dışında başka bir adrese bildirilmez.
6.2. kaparoz.com hem sitesinin, hem de üye, kullanıcı ve yazarlarının güvenliğine büyük önem vermektedir. Bu nedenle, sistemde düzenli olarak güvenlik testleri yapılmakta ve herhangi bir güvenlik açığına izin verilmemesi için çaba gösterilmektedir. Buna rağmen, zaman zaman üyeliklere korsan olarak girilmesi söz konusu olmaktadır. Güvenlikle ilgili bir sorunla karşılaşılmaması için aşağıda ayrıca sayılan güvenlik önlemlerine de uyulmalıdır.
6.3. Üye kullanıcı ve yazarlar, internet sitesine korsan saldırı, virüs yüklemesi yapamaz, güvenliği zaafa uğratıcı faaliyetlerde bulunamaz.
6.4. Güvenlik Önlemleri
Üye, kullanıcı ve yazarlar, bilgisayarlarında sık sık virüs taraması yapmalı, anti-virüs programını belirli aralıklarla güncellemeli, MSN ya da e-posta / e-mail yoluyla ve / veya başka bir yöntemle tanımadığı kişilerden gelen dosyaları açmamalıdır.
Şifreler, harf ve rakamlardan oluşacak şekilde, tahmin edilmesi zor kombinasyonlardan oluşturulmalıdır. Doğum tarihi, isim ve doğum tarihi, sıralı harf ya da rakamlar, tutulan spor takımının ismi gibi tahmin edilebilir şifrelerin kolaylıkla ele geçirilebileceği unutulmamalıdır.
E-posta / e-mail sağlayıcılar dışında (yahoo, hotmail, gmail, vb), kurumsal olmayan kişisel sitelere, bloglara ya da tanınmayan alanlara, e-posta / e-mail adresi ve şifreler kesinlikle girilmemelidir.
Ortak bilgisayar kullanılıyorsa (işyeri veya internet cafe), kaparoz.com sitesine giriş yaptıktan sonra sağ üst bölümünde bulunan “Esc : Çıkış” bağlantısına tıklamadan çıkılmamalıdır. Tarayıcıyı kapatmak yerine bu yöntemi kullanmak, daha sonra aynı bilgisayarı kullanarak kaparoz.com’ye giriş yapacak kişinin Üye, kullanıcı ve yazarların sayfasına erişmesini engelleyecektir.
Bu konuda kaparoz.com tarafından her zaman yeni bildirimlerde bulunulabilir.

7- DİĞER HÜKÜMLER
7.1.Yukarıda yazılı hükümler ve hukuki ilişkilerin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde İstanbul mahkemeleri ve icra daireleri yetkili kılınmıştır.
7.2. kaparoz.com yönetimi yukarıda belirtilen koşulları dilediği her zaman geliştirebilir ve güncelleyebilir.
7.3. Üye, kullanıcı ve yazarların kaparoz.com’a bildirdiği adres, üye, kullanıcı ve yazarlara yapılacak her türlü bildirim için yasal adres kabul edilir.
Üye, kullanıcı ve yazarlar yukarıdaki hüküm, koşul ve sınırlamalar ile özen yükümlülüklerinin tümünü okuduklarını ve içeriğinden haberdar olduklarını, bunları bilerek kabul ettiklerini kabul ederler.